22 apr 2020

Ekstern evaluering af Science Festival bidrager til ny viden om skole-virksomhedssamarbejde

Teknologipagten har tildelt Lyngby-Taarbæk Vidensby midler til at evaluere skole-virksomhedssamarbejderne under deres Science Festival. Evalueringen sætter fokus på lærernes udbytte og udfordringer ved at indgå i skole-virksomhedssamarbejder.

Det er en central af Teknologipagtens virke, at de tiltag, projekter og events, som Teknologipagten på forskellig vis støtter, bliver evalueret, så indsatserne foregår på et så stærk vidensgrundlag som muligt.

 

Samtidig er det også en oplagt mulighed for at lade viden om, hvordan man får succes med forskellige slags projekter og tiltag, sive videre til andre projekter, som enten arbejder med samme tema, målgruppe eller noget helt tredje.

 

I den forbindelse lavede Teknologipagten i 2019 et udbud af midler, der kunne bruges til at evaluere konkrete indsatser. Her bød Lyngby-Taarbæk Vidensby ind og fik tildelt midler, som har finansieret en evaluering af skole-virksomhedssamarbejderne under Science Festival. Evalueringen belyser både de motiver, der driver lærerne i samarbejdet, og de udfordringer, som lærerne oplever i planlægningen og eksekveringen af forløbene.

 

Værdien af samarbejde om virkelige problemstillinger

Skole-virksomhedssamarbejderne tager udgangspunkt i virkelige udfordringer eller cases, som virksomhederne arbejder med til hverdag. Netop det virkelighedsnære aspekt har stor værdi for lærere og elever, fremgår det af evalueringen. Bl.a. finder lærerne motivation i at samarbejde med virksomheder, og de peger på, at samarbejderne giver mulighed for at koble teori med virkelige eksempler, samt at de giver inspiration til indhold i undervisningen.

 

Evalueringen viser også, at samarbejderne efterfølgende giver lærere og elever en fælles referenceramme. Det kan være en hjælp til lærerne i deres undervisning, hvor læringspotentialet øges, hvis eleverne har nogle virkelighedsnære eksempler at forholde sig til. Lærerne fremhæver også, at skole-virksomhedssamarbejderne kan bruges som redskab til at øge elevernes motivation og naturfaglige interesse.

 

Udfordringer, når to verdener mødes

Mødet mellem skoleverdenen og virksomhedernes virkelighed bringer overvejende gevinster med sig. Men evalueringen dokumenterer også, at der er udfordringer forbundet med skole-virksomhedssamarbejde.

 

En af udfordringerne er, at skole-virksomhedssamarbejderne skal planlægges og koordineres, hvilket kan give udfordringer i en travl hverdag. I evalueringen giver lærerne udtryk for, at de lægger meget tid på planlægningen – ofte mere tid, end hvad der rent faktisk er afsat ressourcer til. Derfor peger evalueringen også på vigtigheden af at få skrevet skole-virksomhedssamarbejde ind i læreplanen, hvilket halvdelen af de deltagende skoler gør. Det viser sig, at lærerne oplever, at de har skolelederens opbakning, hvis et samarbejde er integreret i læreplanen.

 

Ligeværdigt samarbejde fremmer udbyttet

Et særkende for Science Festival er, at skole-virksomhedssamarbejderne udvikles i et ligeværdigt samarbejde. Det drejer sig både om planlægningen af samarbejdet og om det udbytte, partnerne får ud af det. Flere skoler i undersøgelsen angiver, at det er en drivkraft, at skolerne får mulighed for at hjælpe og give noget tilbage til virksomhederne.

 

Fra tidligere har Lyngby-Taarbæk Vidensby kunnet konstatere, at flere af virksomhederne har arbejdet videre med de løsninger, som eleverne er kommet frem til efter at have samarbejdet om en problemstilling med en virksomhed.

 

Fordelen ved en faciliterende tredjepart

Evalueringen viser, at det kan være en fordel af have en neutral tredjepart til at facilitere processen, der leder op til de konkrete samarbejder. Lyngby-Taarbæk Vidensby indtager netop denne rolle ved at arrangere en speeddating workshop og efterfølgende lave en matchning.

 

Af evalueringen fremgår det, at skolerne kan have svært ved at finde tiden til at igangsætte skole-virksomhedssamarbejder. Dels fordi de ikke har tid, dels fordi de ikke ved, hvor de skal starte. Derfor er speeddatingen og matchningen en forudsætning for, at samarbejderne kommer i stand.

 

Udbredt opbakning fra lærere og elever

Evalueringen er entydig, når det drejer sig om lærernes og elevernes opbakning til Science Festival. Alle lærere i undersøgelsen giver udtryk for, at Science Festival lever op til deres forventninger, og at gevinsterne ved samarbejdet med virksomhederne er arbejdet værd.

 

Også blandt eleverne kan man aflæse opbakningen. Hovedparten af elever synes, at godt eller meget godt om at samarbejde med virksomheder, ligesom det store flertal af elever oplever, at de lærer noget nyt ved skole-virksomhedssamarbejderne.

 

Evalueringen, som er udarbejdet af NIRAS, kan læse lige her: Science Festival i Lyngby-Taarbæk Kommune: En evaluering.

 

I 2019 afholdte Teknologipagten desuden et symposie, som gav anledning til følgende notat: Det gode skole-virksomhedssamarbejde.