Aktuelle Aktiviteter

Landsdækkende uddannelsesindsats (43,4 mio. kr.)
Erhvervsstyrelsen har åbnet for ansøgninger om landsdækkende projekter, der skal understøtte, at flere gennemfører en erhvervs- eller videregående uddannelse, gerne inden for det digitale og tekniske område og gerne gennem et styrket samspil mellem aktørerne i erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen. EU's Socialfond investerer 43,4 mio. kr. i den kommende indsats. Læs mere her på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Virtuelle laboratorier (10,6 mio. kr.)

Som led i Teknologipagten etableres et projekt, der skal give elever i grundskolen og ungdomsuddannelser bedre adgang til og muligheder for at bruge virtuelle laboratorier i de naturvidenskabelige fag. Projektet indledes med en forundersøgelse.

Talentudvikling i naturvidenskab (12 mio. kr.)
Som led i Teknologipagten vil der blive igangsat udvikling af en række online undervisningsforløb til talentfulde elever i grundskolen og på gymnasiale uddannelser, udvikling af videnspakker om talentudvikling og styrkelse af eksisterende talentprogrammer samt et pilotprojekt med etablering af et bemandet mobilt laboratorium.